DOLPHIN RESEARCH CENTER, GRASSY KEY, FL - FEBRUARY 2001

flip.jpg (42033 bytes)   csplash.jpg (91077 bytes)

sshake.jpg (78100 bytes)   jshake.jpg (100957 bytes)

mshake.jpg (69516 bytes)   cmshake.jpg (59350 bytes)

More Dolphin Swim Photos